WAT ZIJN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER ?


Het slachtoffer van gelijk wel ongeval of beroepsziekte met een lichamelijk letsel tot gevolg, heeft recht op een correcte en billijke schadevergoeding..
In de meeste gevallen worden de financiële gevolgen van een dergelijk ongeval gedekt door een verzekeringsmaatschappij en zal deze een voorstel doen tot schadevergoeding aan het slachtoffer.

Wat cijfermateriaal (op basis van 2001)


Elk jaar zijn er in België :
- 210 000 werknemers uit de privé-sector en 80.000 ambtenaren het slachtoffer van een arbeidsongeval, waarvan er 17.000 hieraan een blijvende arbeidsongeschiktheid aan overhouden
- 37.000 personen raken gewond in een verkeersongeval, waarvan er 10.000 ernstige verwondingen oplopen en voor de rest van hun leven gehandicapt blijven

-- het aantal slachtoffers van geweld, terrorisme, professionele fouten, medische fouten en verschillende andere ongevallen zoals jachtongevallen, beetwonden van dieren,… neemt elk jaar toe

HET SLACHTOFFER STELT ZICH IN AL DEZE GEVALLEN DE
VOLGENDE VRAAG :

« Heb ik van de verzekeringsmaatschappij wel het best mogelijke voorstel tot schadevergoeding gekregen en hoe kan ik dit correct beoordelen ?
He betreffende organisaties, zoals de mutualiteiten en de verzekeringsmaatschappijen beschikken inderdaad over uitstekende medische experten, terwijl het slachtoffer er vaak alleen voor staat.
Deze onafhankelijke experten zullen de rechten van het slachtoffer verdedigen en onderhandelen om voor het slachtoffer de meest optimale schadevergoeding te verkrijgen : het zijn geschillenartsen.

PRAKTISCH VERLOOP VAN EEN SCHADEVERGOEDINGSPROCEDURE BIJ LICHAMELIJK LETSEL

Deze procedure verloopt in twee fases : de evaluatie van en de vergoeding voor het lichamelijk letsel.

1. Fase 1 : evaluatie van het lichamelijke letsel
Deze fase begint met een bewijs van een eerste vaststelling op de dag van het ongeval en eindigt met de opstelling van een medisch-juridische evaluatietabel, bestaande uit een overzicht van de schade en een bijhorende evaluatiefactor (zie documentatie).
Dit is een fundamentele fase in het proces, omdat precies op basis hiervan de becijferde schadeclaim door de verzekeraar-rechtsbijstand of de advocaat zal worden gebaseerd.
In geval van een slechte evaluatie, of in geval van fouten of tekortkomingen in de evaluatie, zal de schadevergoeding op een foutieve basis worden berekend.
In de praktijk is het de behandelende geneesheer die het therapeutische deel op zich neemt, terwijl de gespecialiseerde bijstandsgeneesheer de evaluatie van het schadedossier zal beheren.

De samenwerking tussen deze twee artsen is rechtstreeks.
Talrijke procedures lopen uit op een minnelijke schikking van de voorgestelde schadeclaim.
Het slachtoffer en de verzekeringsmaatschappij duiden elk hun expert(en) aan; deze zullen dan hun argumenten voorstellen en zullen proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien zij er niet in slagen om een akkoord te bereiken, zullen zij beroep doen op een derde arts om als “scheidsrechter” op te treden.
In bepaalde gevallen zal er geopteerd worden voor een juridische procedure (nl. voor de meer ernstige gevallen).
Deze juridische procedure is langer en duurder dan de minnelijke schikking.

2. Fase 2 : de (schade)vergoeding voor het lichamelijke letsel.
Op basis van de schade-evaluatie door de geschillenarts, zal de verzekeraar rechtsbijstand of de advocaat de evaluatietabel vertalen naar een voorstel tot schadevergoeding
H
ierna volgt in het algemeen een onderhandelingsfase m.b.t. het bedrag van de schadevergoeding tussen de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij van de verantwoordelijke derde en de vertegenwoordigers van het slachtoffer.
In geval geen fundamenteel akkoord wordt bereikt mbt het bedrag, blijft de juridische weg een optie.

WAT WIJ U AANRADEN….

De meeste slachtoffers onderschatten zwaar de bedragen die hen zullen worden toegekend in het kader van een schaderegeling
Net door hun gebrekkige kennis van hun rechten en te volgen procedures, vonden velen het in het verleden niet noodzakelijk zich te laten verdedigen door medische experten.
Maar dit is aan het veranderen
Meer en meer slachtoffers informeren zich en doen, om beter hun belangen te kunnen verdedigen, een beroep op specialisten om het opgelopen letsel te evalueren en in de meeste gevallen worden de honoraria integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekering. Deze garanties tot rechtsbijstand maken bijna altijd deel uit van de autoverzekering of de familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
Steeds meer slachtoffers doen een beroep op professionele en zelfstandige geschillenartsen.
In Frankrijk is de verzekeraar er trouwens sinds de wet Badinter van 05.07.1985 toe verplicht het slachtoffer er van te informeren dat hij/zij een beroep kan doen op een geschillenarts

Dit is nog niet het geval in België.


© Copyright MEDISCHE EXPERTISE, bijstand 2004

Rechten van het slachtoffer van een lichamelijk letsel / Wat houndt de bijstandsgeneeskumde in ?
De filosofie achter de geschillengeneeskunde / Activiteiten / Uw vragen
Voorstelling van Medishe expertise, Bijstand BVBA / Hoe contact opnemen met ons ?
Documentatie / Nieuwsbrief / Discussiegroep